Педантът в строителството
 
 
 
 
     
 


Документ: Обявление за малка обществена поръчка
Възложител: Столична община - Район "Сердика"
Получен на: 07.10.2008 г.
Преписка: 01271-2008-0012 (Отворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Извършване ремонт на учебни и детски заведения на територията на район "Сердика" по обособени позиции: I-ва обособена позиция: Ремонт на покрив - 48 ОУ и ПГИИ; II- ра обособена позиция: Подмяна на дограма - ПГИИ и направа и монтаж на обезопасителни решетки на радиатори-106 ЦДГ.
Описание: Извършване ремонт на покрив, подмяна на дограма, направа и монтаж на обезопасителни решетки на радиатори в учебни и детски заведения на територията на район "Сердика".
Документация за участие може да се получи до: 03.11.2008 г.
Подробна информация


Документ: Обявление за малка обществена поръчка
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/
Получен на: 07.10.2008 г.
Преписка: 00028-2008-0134 (Отворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: Основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. „Панония” – гр. Видин.
Описание: Упражняване на строителен надзор във връзка с чл.168, ал.2 и чл. 175, ал.2 от ЗУТ, контрол по изпълнените СМР и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация /чл.177, ал.1 от ЗУТ/, в т. ч. изготвяне на технически паспорт на строежа по реда на чл.11 от Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите на обект: Основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. „Панония” – гр. Видин.
Документация за участие може да се получи до: 30.10.2008 г.
Подробна информация

Документ: Обявление за обществена поръчка
Възложител: Столична община
Получен на: 07.10.2008 г.
Преписка: 00087-2008-0221 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Изграждане на детски заведения по обособени позиции: 1. Реконструкция и пристройка на ОДЗ № 160, УПИ I, кв.33, м. „Драгалевци” район „Витоша” 2. Пристройка към ЦДГ №168, УПИ I, кв. 30, м. „Гео Милев”, район „Слатина”
Описание: Изграждане на детски заведения по обособени позиции: 1. Реконструкция и пристройка на ОДЗ № 160, УПИ I, кв.33, м. „Драгалевци” район „Витоша” 2. Пристройка към ЦДГ №168, УПИ I, кв. 30, м. „Гео Милев”, район „Слатина”
Документация за участие може да се получи до: 10.11.2008 г.
Подробна информация


Документ: Обявление за малка обществена поръчка
Възложител: Община Първомай
Получен на: 08.10.2008 г.
Преписка: 00646-2008-0009 (Отворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: канализация кв.дебър, гр.първомай-главен канал1, ул."Крайречна"
Описание: обект на поръчката е изграждане на главен канал І, преминаващ по оста на ул. "Крайречна", кв. Дебър от ОК179 до ОК168, където се включва в съществуващия главен колектор от бетонови тръби Ф1000. Каналът ще се изпълни от тръби полиетилен висока плътност с диаметри съответно Ф315-245 метра, Ф500-160 метра, Ф630-160 метра и Ф800-357 метра. На всяка промяна в трасето и в наклона, както и при промяна на диаметъра са предвидени за изпълнение ревизионни шахти. За повърхностните води ще се изпълнят дъждоприемни оттоци през около 40 метра. В обсега на уличната регулация, проектът предвижда да се изградят всички включващи се канали с тръби полиетилен висока плътност Ф315 и Ф400 по прилежащите улици. За всички парцели са предвидени сградни канализационни отклонения
Документация за участие може да се получи до: 12.11.2008 г.
Подробна информация

Документ: Обявление за малка обществена поръчка
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 23.09.2008 г. 
Преписка: 00613-2008-0003 (Отворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Ремонт на СОУ "Христо Смирненски " с .Крушари
Описание: Ремонтът не засяга конструктивни елементи на сградата и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд. Основните видове ремонтни работи са както следва: 1: Строително- ремонтни дейности по фасада 2: Строително –ремонтни работи по интериора 3: Ремонт на открита спортна площадка към физкултурен салон 4: Ремонт на ограда
Документация за участие може да се получи до: 23.10.2008 г. 
Подробна информация


Документ: Обявление за обществена поръчка
Възложител: Община Несебър
Получен на: 06.10.2008 г.
Преписка: 00126-2008-0058 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Изработване на инвестиционни проекти на сгради общинска собственост: „Универсална спортно-зрелищна зала гр.Св. Влас, общ. Несебър”
Описание: „Изработване на инвестиционни проекти на сгради общинска собственост: „Универсална спортно-зрелищна зала гр.Св. Влас, общ. Несебър”
Документация за участие може да се получи до: 03.11.2008 г.
Подробна информация

 
Документ: Обявление за малка обществена поръчка
Възложител: Община Варна
Получен на: 19.09.2008 г. 
Преписка: 00081-2008-0105 (Отворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: "Битова канализация на кв. Галата– изграждане на канализационни клонове: №№6,13,16,19, 23, 31 и други новопроектирани клонове -250м., изместване на водопровод по ул."Адмирал Грейг" - 250м. и възстановяване на асфалтова настилка по посочените клонове в община Варна"
Описание: Битова канализация на кв. Галата– изграждане на канализационни клонове: №№6,13,16,19, 23, 31 и други новопроектирани клонове -250м., изместване на водопровод по ул."Адмирал Грейг" - 250м. и възстановяване на асфалтова настилка по посочените клонове в община Варна. Изпълнението на поръчката включва изграждане на канализационни клонове в кв. Галата, съответно кл.6 по ул."Адмирал Грейг" - 220м., кл.13 по ул."Панорама" и ул."Лазурна" - 80м., кл.16 по ул."Адмирал Грейг"-107м., кл.19 по ул."Крайбрежна" -60м., кл.23 - 270м., кл.31 в местност "Фичоза" - 165м., кл.31 в тревни площи-58м., новопроектирани клонове - 250м. и изместване на водопровода по ул."Адмирал Грейг" - 250м.и възстановяване на асфалтова настилка по посочените клонове.
Документация за участие може да се получи до: 21.10.2008 г. 
Подробна информация

-ТЪРГОВЕ
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
“Техническа помощ за подготовка на проекти към Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по проект BG 2006/018-385.01.04.02”
“БГ 2006/018-387.02.01.02 Техническа помощ към грантова схема за икономическо развитие на трансграничния регион и увеличаване на потенциала на човешките ресурси”
Въпроси и отговори по проект БГ 2006/018-387.04.01-01 "Техническа помощ за подкрепа на програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Гърция"
Въпроси и отговори по проект БГ 2006/018-386.01.03-01 "Техническа помощ за подкрепа на програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Румъния"
Техническа помощ за изпълнение на проект БГ 2006/018-385.01.03.01 Съвместен фонд за малки проекти по Програма ФАР, Финансово споразумение 2005 между Р. България и Р. Турция
КЛАСАЦИЯ НА ПОЛУЧЕНИ И ОЦЕНЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Техническа помощ по проект BG 2005/017-454.04.01.02-01,Програма ФАР-ТГС България – Гърция 2005
Стартиране на първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
Процедура за избор на изпълнител на строителство за проект BG2006/018-387.01.02 "Увеличаване безопасността на движение по пътя Е79 Дупница - Кулата от км 333+168 до км 429+268
     
   
.: Начало : Проекти : Услуги : Нормативи : Кариери : Контакти :.