Педантът в строителството
 
 
 
 
     
 

ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ

Национална жилищна стратегия на Република България

Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България

ЗАКОНИ

Закон за устройство на територията 

Закон за административно - териториалното устройство на Република България

Закон за регионалното развитие

Закон за собствеността

Закон за държавната собственост

Закон за общинската собственост

 Закон за обществените поръчки

Закон за концесиите

Закон за паметниците на културата и музеите

Закон за пътищата

 

Закон за кадастъра и имотния регистър

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост 

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост 

 

ПОЛИТИКИ НА ПОДЕМ ЕООД

Политика по здравословни и безопасни условия на труд 

Политика по опазване на околната среда

     
   
.: Начало : Проекти : Услуги : Нормативи : Кариери : Контакти :.